THIS
IS
OUR
StUDIES

Below you find our stUDIES

Vi är aktivt med och utvecklar Sveriges kulturella och kreativa näringsliv. Nedan finns de studier som vi deltagit i, gjort och jobbar med just nu.

Don't sit on it

Den 4:e generationens inkubator

Sommarlovsentrprenör

En nationell plattform för ungt entreprenörskap

Don't sit on it

Den 4:e generationens inkubator

Under The Creative Plots första 2 år gjordes en följeforskning av Daniel Hjorth, Fil.Dr. i företagsekonomi och Professor i Entreprenörskap och Organisation vid Institutionen för Ledarskap, Politik och Ekonomi vid Copenhagen Business School. Rapporten från pilotprojektet är publicerad och kan laddas ner här bredvid. Daniel kallar studien den 4:e generationens inkubator.

Viktiga delar som uppkommit i studien är:
• En ikubator bör ses som en utåtriktad bunt av resurser som drivs av ett teamet som fungerar som en institutionell entreprenör.
• Detta innebär en övergång från inkubation till excubation - Utåtriktade processer som skapar utrymme för innovation.
• Det bör läggas stor vikt vid utveckling av affärsmodeller, snarare än på idéens kvalitet eller på teknologins nyhetsvärde. Det viktiga blir hur värde skapas och hur värde fångas av verksamheten.
• Excubation kräver mindre förvaltning och kontroll, mindre standardisering och införande av mallar och formulär Snarare måste det finnas mer entreprenörskap och, mer organisations-skapande som vilar på starka nätverk och en kultur som uppmanar till lärande genom diskussion och testande.
• I stället för att se inkubatorer som kläckningsplatser som avskärmar nystartade företag från en hård miljö, är en excubator en modell med mobila resurser som följer start-ups oavsett var de befinner sig i. Mer likt en längdskidåkningstränare som springer vid sidan av spåren, ger näring och information, där och när det behövs. Fokus är att skapa utrymme för innovation, snarare än hantering av en plats för inkubation.
• The Creative Plots särskilda fokus på kultur och kreativa näringar gynnas av tankarna kring "excubator" på Creative Plot, där team och lärande mellan varandra fungerar som utvecklande processer och kreativa lösningar svar på behov i nystartade processer. Det krävs inte endast företagande från entreprenörer, utan också från stödstystemet. Inkubation betyder bokstavligen att ligga på, för att hjälpa att kläckas. Där bör fokus flyttas från att hjälpa den nya i en skyddad miljö, till att organisera bättre förutsättningar för start-up i deras "naturliga" miljö genom att kreativt organisera mångsidiga miljöer.

Läs hela rapporten och Daniel presentation här intill.

SOMMARLOVs-
ENTRPRENÖR

en nationell plattform för ungt entreprenörskap

Sommarlovsentrprenör är ett nationellt nätverk och plattform för ungt entreprenörskap. Hela projektet bottnar i en modell utvecklad i Kanada kallad Open for Business. I utvecklandet av såväl Sommarlovsentreprenör och Open for Business har vikten varit att genom personlig stärkande processor utveckla starkare och mer handlingskraftiga entreprenörer. Sommarlovsentreprenörs syfte är att ge unga möjligheter och verktyg att framgångsrikt utveckla sina entreprenöriella förmågor. Sommaren 2015 deltog 570 ungdomar från 52 orter i programmet, från Ystad till Övertorneå.

The Creative Plot ingår i Sommarlovsentreprenörs nationella styrgrupp och efter det arbete som gjorts med unga i Lund i The Creative Plots regi har också den nationella plattformen ombett The Creative Plot att delta i utveckling av konceptet. En utveckling där fokus ligger på att säkerställa att konceptet tyngd ligger i ett ungt entreprenörskap som tar avstamp i ungas värderingar och inre drivkrafter till förändring snarare än lärande i de praktiska delar i att driva ett företag.

The Creative Plot är också en nod i södra sverige för konceptet och håller i delar av det nationella utvecklingsprogrammet för handledare inom ungt entrprenörskap och hjälp till kommuner att internt utveckla sitt arbete med ungt entreprenörskap.